Kvalitetspolicy

Vi jobbar mot kvalitet

Industrimålning i Stockholm ABs kvalitetssäkring visar hur vi arbetar för att kunna garantera er de bästa resultaten med minsta möjliga miljöpåverkan och få ut maximalt av vår arbetstid.

Genom vårt upplägg med arbetsledare och enhetsansvariga inom alla olika moment som sker inom sanering och dess delar, har vi full kontroll på hur våra anställda arbetar och vilken kvalitet på de färdiga objekten de efterlämnar sig. Detta sker genom fotodokumentation (om kunden så önskar), och kontroll av objektet före och efter utförande.

Alla Industrimålning i Stockholm ABs anställda sanerare för dagbok över de objekt som de bearbetar, på så sätt kan vi följa ett ”objekts dagbok” och vet vad vi har för förutsättningar att arbeta med vid nästa sanering. Några av punkterna som alltid finns med på ett objekts dagboks sida är följande:

- Kontroll och fotografering av objekt före sanering.
- Kontroll om klotterskydd är pålagt innan förorening.
- Områdes bedömning, dvs. behöver vi spärra av, informera allmänheten, elektricitet som behöver isoleras från vatten m.m.
- Efterkontroll och fotografering av objektet, godkännande av sanering.
- Dokumentation över åtgång av kemikalier och förbrukningsmaterial.
- Dokumentation över uppsamling av kemikalierester.
- Avrapportering till arbetsledare överlämning av ”objekts dagbok”
- Varje dag så sker en daglig noggrann genomgång av maskinell utrustning och övrigt materiell. På så sätt håller vi vår maskinpark i bra kondition och har sällan stillestånd.

Vår personal är utbildad av Trion Tensid AB när det gäller klotterskydd och klottersanering, ATA/Vägverket Säkerhet på väg, dessutom har vi utbildad personal inom ADR-farligt gods på väg.

Vi kan även garantera att genom vår internutbildning var 6:e månad håller vi all vår personal uppdaterad på vad som händer inom företaget, på marknaden, nya arbetsmetoder, produkter, och aktuella miljö och hälsofrågor.

Då vi aldrig kan garantera vad underentreprenörer håller för standard är vår policy att aldrig anlita underentreprenörer. Alla arbeten som vi utför görs av vår egen personalstyrka och därför kan vi garantera att vår personal är kompetenta att utföra arbetena som tilldelas dem.

Vi klotterskyddning av ytor kan UV-partiklar tillsättas i klotterskydden så kontroll av klotterskyddets beständighet kan mätas under kommande år genom belysning med ultraviolettljus.

Vid eventuellt klagomål besiktigas skadan gemensamt med kunden för att bedöma vad som har orsakat skadan.

Ifall akuta problem uppstår är det alltid möjligt att komma i kontakt med företagsledningen på deras mobiltelefoner. Vid akuta situationer kan eventuell extra personal kallas in för att lösa problemet efter bästa förmåga.

Vårt mål inför framtiden är även att ISO-9001 certifiera oss, tills detta sker försöker vi följa dess normer för kvalitetssäkring.

Inom företaget har vi över 30 års gemensam erfarenhet inom branschen och har en bred kunskapsbank att ta ifrån när det verkligen gäller.